Rozvrh hodínPrevádzkový poriadok

Linky:

SZĽH

MHC Martin

HK32 Liptovský Mikuláš

HK Slovan Gelnica

HKM Rimavská Sobota

MHK SabinovPrevádzkový poriadok

multifunkčného ihriska - zimný štadión Dolný Kubín

Úvodné ustanovenia:

1. Multifunkčné ihrisko sa nachádza v objekte zimného štadióna v Dolnom Kubíne. Ide o ihrisko s plastovou podlahou Stilmat, ktorá je určená na nasledujúce športy: florbal, hokejbal, in-line hokej, tenis, bedminton, in-line korčulovanie.

2. Prevádzkovateľom ihriská je združenie MšK Hviezda, M.R.Štefanika 2270, 026 01 Dolný Kubín, IČO 42071127.

Všeobecné ustanovenia:

1. Každý užívateľ je povinný sa s týmto poriadkom oboznámiť a bez výnimky ho dodržiavať.

2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity na ktoré je ihrisko účelovo určené.

3. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne si osvojovanie základov pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje žiakov, občanov či zamestnancov v rámci športových dní a pod., tréningy šport. klubov, záujmových skupín).

Organizačné ustanovenia:

1. Športovú a inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na vlastné riziko. Užívateľ je povinný dodržiavať zásady BOZ a PO v priestoroch MI a zimného štadióna v čase prenájmu.

2. Nahlasovať sa na prenájom Multifunkčného ihrska (MI) je možné v sidle MšK Hviezda alebo priamo na zimnom štadióne v kancelárií správy šport. zariadení, alebo telefonicky na tel.číslach: MšK Hviezda - 0903 472 589, správa športovísk - 0915 847 514.

3. Každý užívateľ MI je povinný sa riadiť pokynmi správcu (pracovníka), ktorý ma v čase prenájmu službu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov može byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná.

4. Užívateť MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedoško k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku MšK Hviezda, majetku mesta Dolný Kubín. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričínením a je povinný ich v plnej výške uhradiť.

5. Vstupovať na MI možu užívatelia iba v obuvi s vhodnou podrážkou - halová obuv, na in-line - korčule so silikonovými kolieskami. Správca MI má právo kontrolovať obuv, dodržiavanie pokynov na prevádzku a následne stav hracej plochy.Vstup na MI je možný len na základe súhlasu správcu (pracovníka), ktorý má v čase prenájmu službu.

6. Na MI je prísne zakázané:

- vodenie zvierat

- pohyb na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch

- fajčiť a používať alkohol

- vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok

- vstup zo zmrzlinou či inými potravinami

- lezenie na plexisklá

- sedenie na mantineloch

7. Žiaci materskej, základnej, strednej školy vstupujú na MI v sprievode učiteľa alebo školou poverenej osoby. Deti do 12 rokov musia byť na MI v sprievode dospelej osoby.

8. Každý užívateľ je povinný dodržiavať na MI a jeho okolí čistotu a poriadok.

Prevádzkové ustanovenia:

1. Prevádzková doba: 7.00 - 21.00 hod

2. Prenájom MI je ohraničený časovým harmonogramom. Časový harmonogram obsadenia ihriska bude správcom resp. správcami ihriska pravidelne obnovovaný v závislosti na množstve objednávok a bude vyvesený na informačnej tabuli na zimnom štadióne a na web stránke www.mskhviezda.sk a www.dolnykubin.sk v časti oznamy - zimný štadión.

3. Rezerváciu MI je potrebné vopred dohodnúť s prevádzkovateľom MI.

4. Úhrada za prenájom MI sa vypláca na mieste správcovi MI.

MŠK Hviezda
M.R.Štefanika 2270
026 01 Dolný Kubín

Emaily:
lieskovan@kajo-dk.sk
msszdk@stonline.sk