StanovyVedenie klubuLogo klubu

Linky:

SZĽH

MHC Martin

HK32 Liptovský Mikuláš

HK Slovan Gelnica

HKM Rimavská Sobota

MHK SabinovStanovy

Stanovy športového klubu

/podľa zákona č. 83/1990 Zb., O združovaní občanov v znení neskorších predpisov/


I.

Základné ustanovenia

1. Mestský športový klub HVIEZDA Dolný Kubín /daľej už len Mšk/, je dobrovoľné združenie občanov, ktorí prostredníctvom tohto klubu vykonávajú činnosť zameranú na rozvoj In-line hokeja a športových činnosti v meste Dolný Kubín

2. Mestský športový klub bol založený dňa 26.10.2009 pod názvom Mestský športový klub HVIEZDA Dolný Kubín,so sídlom M.R.Štefanika 2270, 026 01 Dolný Kubín .

3. Mšk je otvorenou,samostatnou a nezávislou spoločenskou organizáciou vyvijajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch. Mšk je nepolitickou organizáciou.

II.

Hlavné úlohy a ciele

1. Mšk organizuje a zabezpečuje komplexný rozvoj In-line hokeja, hokejbalu, ľad.hokeja, florbalu,tenisu a bedmintonu v meste Dolný Kubín a jeho okolí, vytvára všestranné podmienky pre realizáciu prijatých programov na uskutočnenie svojích úloh.

2. Mšk vytvára ekonomické, technické, personálne,o dborné podmienky na vlastnú činnosť ako celku.

3. Mšk buduje, prevádzkuje a udržuje telovýchovne zariadenia a iné, ktoré vlastní alebo užíva.

4. Mšk vedie svojich členov k dodržiavaniu základných etických, estetických a mravných pravidiel.

5. Mšk zastupuje zaujmy všetkých členov a zložiek Mšk pri rokovaniach s organizáciami, firmami, štátnymi organmi, spoločenskými organizáciami a inými združeniami občanov.

III.

Členstvo v Mšk

1. Členstvo v športovom klube je dobrovoľné. Členom sa môže stať občan Slovenskej republiky bez rozdielu presvedčenia a príslušnosti,náboženského vyznania, pohlavia a veku. Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník,ak má trvalý pobyt na území SR a súhlasí so stanovami. Členstvo vzniká prijatím a zaevidovaním prihlášky predsedníctvom Mšk.

2. Doklad o členstvé je členský preukaz. Platnosť je podmienená zaplatením členského príspevku za bežný kalendárny rok najneskôr do 31.12.

3. Výšku členských príspevkov stanoví predsedníctvo Mšk svojim interným predpisom.

4. Členstvo v Mšk zaniká:
   -vystupením člena
   -vylučením pre neplnenie si základných povinnosti člena
   -vylúčením pre závažné previnenia
   -umrtím člena
   -zánikom Mšk

5. Práva členov:
   -každý člen má právo zučastňovať sa na akciach organizovaných Mšk.
   -každý člen má právo zučastňovať sa valného zhromaždenia, spolurozhodovať o činnosti klubu.
   -každý člen má právo podávať námety a pripomienky.
   -každý člen má právo voliť a byť volený do orgánov Mšk.

6. Povinnosti členov:
   -dodržiavať stanovy Mšk.
   -platiť členské príspevky riadne a včas.
   -chrániť a zveľadovať majetok slúžiaci Mšk a jeho zložkám.
   -pomáhať pri plnení cieľov Mšk, aktívne sa podieľať na jeho práci,riadne vykonávať prijaté funkcie.

IV.

Orgány klubu

1. Najvyšším organom Mšk je Valné zhromaždenie. Schôdza Valného zhromaždenia sa koná najmenej 1x za rok. Pokiaľ o jej zvolanie požiadá 1/3 členov Mšk,poprípade predsedníctvo Mšk,koná sa najneskôr do 1 mesiaca od doručenia takehoto podnetu.

2. Valné zhromaždenie prerokováva základné otázky činnosti Mšk, Rozhoduje o zániku, názve, sídle a symbolike Mšk. Schváľuje, mení alebo ruší stanovy Mšk. Prejednáva a schváľuje správu predsedníctva Mšk o hospodárení a čerpaní rozpočtu Mšk. Schváľuje a vydáva organizačný poriadok Mšk.

3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné ak je prítomných viac ako 2/3 členov Mšk. Valné zhromaždenie schváľuje prezidenta Mšk a trojčlenné predsedníctvo Mšk.

4. Predsedníctvo Mšk je vykonným orgánom Válného zhromaždenia Mšk a zabezpečuje činnosť klubu a plnenie úloh medzi Valnými zhromaždeniami. Rozhoduje vo všetkých veciach pokiaľ tieto nie sú výlučne v právomoci Valného zhromaždenia. Predsedníctvo Mšk zvoláva a zabezpečuje obsahovú a organizačnú prípravu Valného zhromaždenia.

5. Predsedníctvo Mšk má nepárny počet členov /3/ -prezidenta, tajomníka a hospodára. Prezident zvoláva predsedníctvo Mšk podľa potreby, minimálne však jeden krát za mesiac. Predsedníctvo je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov

6. Revízna komísia prevádza revíziu hospodárenia Mšk Volí ju Valné zhromaždenieMšk a za svojú činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

V.

Majetok a hospodárenie klubu

1. Zdrojom majetku Mšk sú hlavne:
   -členské príspevky
   -príjmy z telovýchovnej a spoločenskej činnosti
   -štátne príspevky,dary,dotácie a pod
   -výnosy z podnikateľskej činnosti

2. Mšk má /môže mať/ vo vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok o ktorý je povinný sa starať, chrániť ho, zveľadovať ho.

3. Okrem vlastného majetku môže klub hospodáriť i s majetkom, ktorý mu bol zverený,prenajatý a pod.

4. S majetkom ktorý mu bol zverený nakladá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

VI.

Právne postavenie a spôsob konania

1. Mšk má právnu subjektivitu. Vmene Mšk rokuje predsedníctvo Mšk, ktoré navonok zastupuje prezident Mšk a ním poverení zástupcovia.

2. K podpisovaniu dokumentou, písomnosti a listín za Mšk je oprávnený prezident Mšk a ním poverení zastupcovia.

VII.

Záverečné ustanovenia

1. Výklad stanov a ďalších organizačných predpisov prislúcha predsedníctvu Mšk.

2. Tieto stanovy boli schválené Valným zhromaždením dňa 26.10.2009.

3. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na MV SR

4. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi.

MŠK Hviezda
M.R.Štefanika 2270
026 01 Dolný Kubín

Emaily:
lieskovan@kajo-dk.sk
msszdk@stonline.sk